Sökning: "medierande redskap"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden medierande redskap.

 1. 1. Hur kan läromedel inspirera och utveckla lärare och deras undervisning i matematik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Catrin Lindehag Ahlqvist; [2021-02-08]
  Nyckelord :matematik; läromedel; lärarhandledning; undervisningskulturer; centrala idéer; sociokulturellt perspektiv; medierande redskap; epresentationsformer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån en specialpedagogisk synvinkel utforska två matematikläromedel för årskurs 4, med ursprung i undervisningskulturer som till viss del skiljer sig åt. Läromed-lens teoretiska utgångspunkter studerades, samt hur olika representationsformer används och hur elever i behov av stöd och utmaningar stöttas. LÄS MER

 2. 2. Miljöns betydelse för barns fysiska aktivitet i förskolan : En undersökning om hur förskollärare resonerar om barns fysiska aktivitet 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Nordgren; Josefine Rasmusson; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; physical environment; preschool teachers; Fysisk aktivitet; förskola; fysisk miljö; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om vilka fysiska aktiviteter som möjliggörs och erbjuds i förskolans miljö, genom att undersöka hur förskollärare resonerar om vilken betydelse miljön har för barns fysiska aktivitet i förskolan. Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats: hur resonerar förskollärare om arbetet med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö samt vilken betydelse har miljön för barns fysiska aktivitet enligt förskollärarna. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares erfarenheter av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Denise Thaler; Zerina Cutura; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; läroplanen; förskollärare; ikt; kvantitativ metod; enkätundersökning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Inledning Detta arbete är en studie som undersöker hur de digitala verktygen används i praktiken i förhållande till vad som står i våra styrdokument därtill undersökes hur de verksamma förskollärarna upplever digitala verktyg och vad de har för erfarenheter. Syfte Syftet med vårt examensarbete är att öka förståelsen kring hur de digitala verktygen används i förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Vad, hur och varför? : En intervjustudie om läxors funktion i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Darivan Selim; Madeleine Åhlström Eriksson; [2021]
  Nyckelord :didaktik; sociokulturellt perspektiv; lågstadielärare; kvalitativa intervjuer; förhållningssätt; läxor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera lågstadielärares inställning till och användning av läxor, då läxor inte uppmanas till att användas i lågstadiet i styrdokumentet Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). Syftet besvaras med tre forskningsfrågor, vilka är: • Vilka för- och nackdelar presenterar lärarna med att använda läxor i lågstadiet?• Vad tar lärarna utgångspunkt i vid utformningen av läxor?• Hur förhåller sig lärarna till olika utomstående faktorer som kan påverka elevernas möjlighet till att inhämta kunskap genom läxor? Det råder en pågående debatt i samhället om läxors att vara eller inte vara i lågstadiet, det förekommer nämligen skilda meningar om läxors funktion och nytta bland lärare, politiker och forskare, både på lokal och nationell nivå. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet i förskolan : Strategier, utmaningar och fördelar utifrån förskollärares synsätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Karlsson; Jeylan Serif Dabyan; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskollärare; strategier; utmaningar; fördelar; erfarenheter; språkutveckling; förstaspråk;

  Sammanfattning : Inledning Examensarbetet utforskar ämnet flerspråkighet utifrån några verksamma förskollärares erfarenheter i praktiken. Fokuset befinner sig på strategier, utmaningar och fördelar. LÄS MER