Bilden av Afrika - en litteraturstudie om Afrikabilden i skolans geografiböcker för årskurs 6

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningMånga människor har en negativ syn på Afrika och afrikaner och denna syn brukar ofta formas redan tidigt. Jagvar nyfiken på om skolan, och mer specifikt läroböckerna, på något sätt bidrar till detta.Syftet med det här arbetet har varit att granska vilket utrymme och innehåll Afrika får i fem geografiläroböckerför grundskolans årskurs sex utifrån mål i skolans styrdokument. I arbetet har jag utgått från frågeställningarnaom hur mycket utrymme Afrika får i läroböckerna, hur Afrika framställs i dessa samt om böckerna kan bidra tillatt hos eleverna skapa en ”vi”- känsla gentemot människorna i Afrika. Arbetet har innefattat granskning av bådetext och bilder, som på något sätt behandlar Afrika, där jag strävat efter att få syn på både synliga och ”osynliga”budskap.Metoden har varit textanalytisk. Utifrån en kvantitativ analys fastställdes vilket utrymme Afrika får iläroböckerna. Genom kvalitativ närläsning analyserades och bearbetades texten för att undersöka hur Afrikaframställs i läroböckerna och om denna framställning kan bidra till att skapa en ”vi”- känsla gentemotmänniskorna i Afrika.Resultatet visar att den Afrikabild som läroböckerna tycks förmedla är etnocentrisk. Afrikas historia är synonymtmed Europas historia i Afrika samt Egyptens forna historia. Naturtillgångar, Afrikas djurliv och äventyrsturismär upprepade inslag i läroböckerna. Samtidigt koncentreras innehållet till ett fåtal av Afrikas länder. Få avläroböckerna klarar av att skapa ”vi”- känsla med människorna i Afrika.Min slutsats är att det finns en benägenhet att framställa Afrika som viktigt för Europas behov av råvaror ochsom en plats för rekreation och spännande äventyr. Vidare är slutsatsen att Afrika ofta framställs ur ettetnocentriskt perspektiv i läroböckerna. Dessutom når läroböckerna inte helt de mål som finns i kursplanen förgeografi. Därför får läraren en viktig roll när det gäller att ge en mer nyanserad bild av Afrikas mångfald.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)