Rörlig lön och aktieägarvärde – En kvantitativ studie om sambandet mellan rörlig lön till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Rörlig lön och aktieägarvärde - En kvantitativ studie om sambandet mellan lön ersättning till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen Seminariedatum: 2017-01-12 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Filip Bengtsson, Jacob Meesak, Tobias Segerborg, Henrik Stegersjö Handledare: Niklas L. Hallberg Nyckelord: Principal-agentteori, stewardshipteori, rörlig lön, aktieägarvärde, Small Cap. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur sambandet mellan rörlig lön till VD och aktieägarvärdet ser ut för mindre svenska börsföretag. Metod: Studien följer en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats. En multipel regressionsanalys genomförs för att undersöka det eventuella sambandet mellan den på förhand uppsatta hypotesens variabler. Teoretiska perspektiv: Principal-agentteorin och tillhörande forskning inom området är det som ligger till grund för studiens teoretiska ramverk. Empiri: Undersökningen omfattar 91 stycken av de bolag som finns listade på Stockholmsbörsens OMXS Small Cap. Data har inhämtats från Avanza samt respektive företags årsredovisning för år 2015. Resultat: Studien lyckades inte uppvisa ett statistisk säkerställt samband mellan andel rörlig lön till VD och aktieägarvärde. Den multipla regressionsmodellen visade på ett p-värde om 0,566 mellan de två variablerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)