Att vårda patienter med smittsamma sjukdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Elsa Lindahl; Frida Sand; [2020-06-26]

Nyckelord: Attitudes; Nurses; Stigma; HIV; MRSA; Hepatitis; HBV HCV;

Sammanfattning: Bakgrund: Smittsamma sjukdomar benämns i Smittskyddslagen som alla sjukdomar som kanöverföras mellan eller till människor men som inte utgör något större hot mot människors hälsa,exempelvis HIV, MRSA och HBV/HCV. Bemötandet av patienter som bär på MRSA, HIV ochhepatit B och C är inte optimalt och stigmatisering och särbehandling upplevs ofta av patienterna.Stor del av stigmatiseringen kommer från sjukvårdspersonal som undviker patienterna ochöveranvänder skyddsutrustning. Sjukvårdspersonal motsätter sig att vårda dessa patienter ochkunskapsluckor hos många kring baskunskaper, som smittspridning, är vanligt förekommande.Brist på kunskap både i samhället och bland sjukvårdspersonal gjorde att patienter upplevdediskriminering p.g.a. sin sjukdom. Syfte: Belysa vad som påverkar sjuksköterskors bemötande avpatienter med smittsamma sjukdomar inom hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturstudie, meden strukturerad informationssökning och beskrivande design. CINAHL och PubMed användes somsökmotorer. Inga exklusionskriterier användes medan inklusionskriterierna peer-reviewed samtpatienter med känd smittsam sjukdom. Innehållsanalys gjordes och kategorier och subkategorierträdde fram utav analysen. Resultat: Något som klart framkom av denna litteraturstudie varbehovet av mer kunskap. Dessutom visade det sig att samtliga smittsamma sjukdomar har stigmaoch attityder kring sig och det är vanligt att detta kommer från vården. För att förhindra vårdlidandeoch vidare smittspridning är det viktigt med bra kvalité och säker vård där sjuksköterskorna tar sittansvar. Slutsats: Det är ett stort stigmatiserande problem kring smittsamma sjukdomar och detkrävs mer kunskap. Sjuksköterskor måste, för att kunna ge dessa patienter bättre bemötande, ökasin kunskap genom fler utbildningar och mer information. Säkerhetsarbete för att ej sprida smitta vidare är nödvändigt men måste utföras på rätt sätt för att inte överanvända skyddsutrustning och öka stigmat kring patienter med en smittsam sjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)