Privatpersoners syn på GDPR och dess förmåga att skydda deras personliga integritet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Dataskyddsförordningen GDPR infördes med syfte om att ge privatpersoner större kontroll över sina personuppgifter genom ett flertal rättigheter. Dessa rättigheter är viktiga för privatpersoner att känna till för att kunna uppnå syftet med GDPR. GDPR har även stärkt kraven för hur organisationer ska behandla personuppgifter och har på så sätt givit personer större kontroll över vem som har rätt att behandla deras uppgifter och till vilket ändamål. Men hur ser privatpersoner egentligen på förordningen och dess förmåga att skydda deras personliga integritet? Uppsatsen har som syfte att ta reda på hur privatpersoner ser på GDPR och dess förmåga att skydda deras personliga integritet, därav har en enkät utformats för att samla in data. Insamlade data ger en djupare förståelse om hur personerna utnyttjar sina rättigheter och om det finns faktorer som påverkar deras användande. Från enkätundersökningen har det framkommit att införandet av GDPR inte har lett till att personer i allmänhet känner sig tryggare när de delar personlig information digitalt. Uppsatsen visar dock att kunskap om förordningen verkar vara en viktig faktor både när det gäller att aktivt utnyttja förordningens rättigheter och när det gäller att känna sig tryggare vid delning av personuppgifter. Det verkar dock som att förordningen inte har förmått personer att i högre grad ta kontroll i situationer när de delar med sig av information. Personerna fortsätter att inte läsa användarvillkor och informationen i cookiedialoger och väljer att använda tjänster även om de är osäkra på hur deras personuppgifter behandlas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)