Är FN-stadgans principer förhandlingsbara?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida betydelsen av FN-stadgans centrala principer angående våldsanvändning, artikel 2(4), 2(7) och 51, kan förändras i och med staters agerande och isåfall på vilket sätt. Uppsatsen innehåller en teoretisk genomgång av icke-våldsprincipen och självförsvarsrätten. Vidare fokuserar uppsatsen på interventioner, med betoning på humanitära interventioner för att knyta an till Mänskliga Rättigheter som ämne. Till sist består uppsatsen av en tillämpning av den teoretiska delen genom en studie av Irakkonflikten 2003. Uppsatsen tar bland annat upp hur framtiden kan komma att se ut när det gäller användandet av preventivt självförsvar och humanitära interventioner, och hur USA:s agerande i Irakkonflikten 2003 kan påverka detta. Min slutsats är att tolkningen av folkrätten kan förändras bland annat genom staters agerande (om agerandet utvecklas till en praxis), men att tolkningen av grundläggande principer som våldsförbudet inte förändras så lätt utan istället är fortsatt omdebatterade. Den princip som kan komma att förändras i framtiden, bland annat i och med Irakkonflikten 2003, är rätten till självförsvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)