E-handel i förändring : Hur etableringen av fysisk butik förändrat ekonomistyrningen i clicks to bricks-företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Inledning: På senare tid har mer uppmärksamhet dragits till fördelarna med fysiska butiker, speciellt nu med en ökad konkurrens på nätet. Det har lett till att företag har gått från att enbart bedriva e-handel till att även komplettera med att etablera fysisk butik; clicks to bricks. När företag förändrar sin strategi måste de också anpassa sin ekonomistyrning.   Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap genom att hitta mönster i hur ekonomistyrningen förändrats i samband med etableringen av fysiska butiker hos företag som startat som e-handelsföretag.   Metod: Två företag som genomfört förändringen clicks to bricks har legat till grund för denna studie. För att bringa klarhet i vår frågeställning har semistrukturerade intervjuer genomförts med respektive företag.   Slutsats: Företag som har genomgått clicks to bricks har upplevt både interna och externa förändringar som resulterat i ett ökat behov av formella styrmedel, där budget och kortsiktig planering har varit extra framträdande. MCS har blivit mer öppet för att snabbt kunna hantera förändringar som sker. Somliga verktyg i ekonomistyrningen, såsom företagskultur, har inte av vad som framkommit i denna studie förändrats efter etableringen av fysisk butik. I andra verktyg har det tillkommit moment; bland annat kräver fysisk butik andra mätsystem samt används verktyg i ekonomistyrningen i andra syften än tidigare.   Nyckelord: clicks to bricks, ekonomistyrning, situationsanpassning, MCS-paket

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)