BÄCKENBOTTENDYSFUNKTION - Kvinnors upplevelser i samband med vård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund Bäckenbottendysfunktion är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika nedsattafunktioner såsom blåsdysfunktion, tarmtömningssvårigheter, anal inkontinens samt ävensexuell dysfunktion och bäckenbottenprolaps. Omkring 46 % av vuxna kvinnor drabbas avnågon bäckenbottendysfunktion under livet och behovet av sjukvård kommer öka med enväxande befolkning och en större grupp äldre. För att förbättra den fysiska, psykiska hälsanför dessa kvinnor samt göra vården personcentrerad efter enskild kvinnas behov är det av viktatt sjuksköterskan har insikt i hur kvinnor upplever vård vid bäckenbottendysfunktion. Syftetmed den här allmänna litteraturöversikten är att belysa vårdsökande kvinnor medbäckenbottendysfunktion upplevelser i samband med vård för att genom personcentreringuppnå bättre hälsa. Metod Detta examensarbete är en litteraturöversikt som ämnar skapa enbeskrivande översikt över nuvarande kunskapsläge. Resultat Kvinnors upplevelser av vårdpåverkades av kommunikation, kunskap, bemötande, delaktighet samt socioekonomiskafaktorer Slutsats Då personcentrering uteblir i vården av kvinnor medbäckenbottendysfunktion ses negativa konsekvenser för den enskilda kvinnan som förvärradetillstånd, upplevelse av stigma och tabu förstärks, en fortsatt normalisering av besvären, vilketger försämrad livskvalitet då bäckenbottendysfunktion är ett komplext tillstånd som ses hainverkan på kvinnors fysiska, mentala och sexuella hälsa. Fokus för framtida vård avbäckenbottendysfunktion bör vara att genom personcentrerad och holistisk vård stödja ochstärka kvinnor att genom empowerment uppnå bästa hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)