Šeyef tnen skekīn- Jag Ser Två Knivar. En analys av dual- och pluralanvändning hos libanesiska arvspråkstalare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka libanesiska arvspråkstalares användning av dual och plural. Mina frågor är: 1. Hur böjer arvspråkstalare dual jämfört med förstaspråkstalare? 2. Hur böjer arvspråkstalare plural jämfört med förstaspråkstalare? 3. Vilka faktorer påverkar denna böjning? Teori: Forskning har erkänt arvspråkstalare som en särskild grupp eftersom de har ett särskilt lingvistiskt system. Min hypotes är att det finns avvikelser i arvspråkstalares användning av dual och plural jämfört med förstaspråkstalare av libanesisk arabiska. Metod: Intervjuer med arvspråk- och förstaspråkstalare där elicitering av relevant information skett genom användning av bilder. Resultatet analyserades kvalitativt med fokus på dual och plural. Resultat: Det finns avvikelser i arvspråkstalares användning av dual och plural på grund av olika faktorer där interferens från svenskan är en och olikheter i graden av reception/produktion en annan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)