Frälsningens makt : En kvalitativ studie om frälsningens inverkan på upphörande med brottslighet i Colombia

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att studera betydelsen av frälsning för upphörande med brott hosen grupp kriminella personer och vad som har gjort att de inte återfaller i brottslighet. Föratt kunna besvara studiens frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuermed frälsta och icke-frälsta fångar och före detta fångar i Colombia. Utifrån intervjuernagjordes en tematisk analys baserat på bakomliggande orsaker till brottslighet, anledningtill frälsning och anledning till att inte återfalla i brottslighet. Alla intervjupersoner varöverens om att frälsningen blev en vändpunkt i deras liv, efter att de bestämt sig för attförändras. Ekonomiskt och socialt stöd i olika former och Gud beskrivs avintervjupersonerna som anledningarna till att de inte återfallit i brottslighet.Avslutningsvis konkluderades att det verkade krävas en kombination av Gud ochmateriella ting för att någon inte ska återfalla i brottslighet, samt att intervjupersonernagjorde ett aktivt val när de slutade begå brott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)