Drogprevention i skolan. En kvalitativ studie som jämför gymnasieskolors drogpreventiva arbete i två kommuner i Västsverige.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Vi har i vår kvalitativa studie undersökt det drogpreventiva arbetet i gymnasieskolan i två relativt liknande kommuner i Västsverige. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer tillsammans med kuratorer, drogförebyggande samordnare samt en rektor. Fokus ligger på hur arbetet eventuellt skiljer sig kommunerna emellan, de professionellas upplevelser av det förebyggande arbetet samt hur det drogpreventiva arbetet påverkas av elevernas erfarenheter och bakgrund. De teoretiska begrepp som används i studien är risk- och skyddsfaktorer, identitet, social inlärningsteori och utvecklingsekologisk teori. Resultatet visade på att kommunerna skiljer sig åt på ett par punkter till exempel vid samverkan utanför verksamheten samt samverkan inom verksamheten. En stor likhet som framkom var att den ena kommunen nyligen börjat ta efter den andra. Alltså har det som benämns som kommun X nyligen implementerat ett drogpreventivt koncept som kommun Y har bedrivit under flera år och upplevt goda resultat. Ytterligare resultat som framkom i studien var att många ungdomar utvecklar en mer liberal syn på droger vilket upplevs försvåra det drogpreventiva arbetet något. Den mer liberala synen kan dock i sin tur delvis påverka utformningen av det nya preventiva konceptet. Sedan framkom även de professionellas syn på elevers tidigare erfarenheter kring hur man talar om droger etc. hemma och hur detta påverkar elevernas förmåga att ta till sig det drogpreventiva arbetets mål. Vi önskar att med hjälp av vår studie öka kunskapen och förståelsen kring de professionellas upplevelser av det drogförebyggande arbetet i gymnasieskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)