Olika förutsättningars betydelse : En studie om förskollärares ansvar och uppdrag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att beskriva, analysera och diskutera vilka förutsättningar förskollärare upplever att de har i realiseringen av sitt yrkesprofessionella ansvar och uppdrag. Detta både utifrån förskollärarens sätt att tolka sitt ansvar och uppdrag, hur organisatoriska förutsättningar formar ansvarsuppdraget och policydokuments påverkan på förskollärares arbete. Med ett läroplansteoretiskt perspektiv och de läroplansteoretiska arenorna genomför vi en tematisk analys kring hur det går att förstå den insamlade datan som uttryck för olika förutsättningar och/eller hinder. I vår empiri kodade och identifierade vi tre återkommande teman i svaren: Styrdokumentens komplexa tolkningsbarhet, Komplexiteten att väva samman olika erfarenheter av teori och praktik och De organisatoriska förutsättningarna inom vilka vi synliggör förskollärares upplevda förutsättningar och/eller hinder samt eventuella orsakssamband. Det synliggörs att dessa förutsättningar utgör olika ramar för hur förskollärare ges möjlighet att utveckla den pedagogiska verksamhetens arbete men också att förskollärarna själva utgör en ram för vad som realiseras. Vår slutsats av studien är att goda förutsättningar är A och O för förskollärares möjlighet att fullfölja sitt uppdrag och ansvar. Där ideologiska, ekonomiska, organisatoriska och politiska ramar samt samarbete med kollegor och rektorer är det som är de viktigaste förutsättningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)