Den inkompetenta generationen- En guide till alternativa tolkningar av den millenniala generationens skådespelare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: På en arbetsplats möts generationer i en gemensam strävan mot samma mål. En fantastisk plats för utbyte av erfarenheter och idéer, som har potentialen att bredda och berika varje individs uppfattning om sin profession och sig själva. Men också en plats där stereotypa bilder och förutfattade meningar riskerar att florera och inverka negativt på mötet mellan individer och grupper redan innan det skett. I mitt möte med teatern som arbetsplats stötte jag på ganska negativa bilder av den millenniala generationens skådespelare. Bilder som vitt och brett tas för sanningar, men som jag inte kan tycka mig finna stöd för bland mig och mina medmillennialer. Hur påverkar dessa bilder vårt arbete med varandra över generationsgränserna? I en liten studie på två delar, blev jag intresserad av att försöka hitta alternativa och mer konstruktiva sätt att se på generationsskillnader på en arbetsplats. Jag ville också med arbetet försöka ge upprättelse till den millenniala generationen som ofta anklagas för den växande individualistiska synen på arbete idag, som antas demolera alla kollektivistiska värderingar i sin väg. Arbetet består av två delar. Den ena delen går ut på att genom ny teori förklara generationer ur ett identitetsperspektiv och föreslår ett alternativt förhållningssätt till hur värderingar och beteenden inom grupper kan tolkas. I den andra delen, försöker jag genom intervjuer med millenniala skådespelare ge en mer nyanserade bild av deras syn på skådespelarkompetens. I ljuset av varandra ger arbetets två delarna mer komplex bild av generationstillhörighetens påverkan på skådespelaren och dess syn på skådespelarkompetens. Av arbetet framkom att synen kring skådespelarens uppgift och kompetens inte skiljer sig särskilt mycket mellan generationer. Däremot kan samhälleliga tendenser och händelser ha olika inverkan på värderingar kring arbetet, och därigenom skapa förskjutningar mellan generationer. Det mesta tyder på att stereotyper kring den millenniala generationen tenderar att prägla vår bild av dem snarare än empiriska fakta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)