Den Instagrammande Polisen : En kvalitativ innehållsanalys av polisens framställning och rekrytering i kommunikation på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Den ökade digitaliseringen i samhället har lett till en bredare användning och utveckling av sociala medier för Sveriges myndigheter. Polismyndigheten har lagt ner mycket resurser på deras sociala medier men trots detta har en del kritik riktats mot användningen. Syftet med denna studie är att genom polisens arbete med sociala medier undersöka hur de framställer sin myndighet och hur deras rekrytering bedrivs genom sin kommunikation på sociala medier under olika perioder. Detta för att närmare undersöka hur kommunikationen mot bakgrund av rekryteringsmålet skiljer sig åt i myndighets framställning på Instagram. Den metodologiska ansats som använts i studien är kvalitativ innehållsanalys med konventionell inriktning baserat på 420 inlägg under åren 2015-2016 respektive 2018-2019 från polisens officiella Instagramkonto, @polisen. Empirin resulterade i fem teman och har analyserats med hjälp av nyinstitutionell teori om legitimitet, isomorfism och särkoppling samt Goffmans teori om intrycksstyrning. Resultaten visar en förändring i polisens framställning av myndigheten och deras rekrytering mot bakgrund av rekryteringsmålet. Under åren 2018-2019 framställer polisen sin myndighet via Instagram som legitimitetssökande men även intrycksstyrande i form av en riktad kommunikation till skillnad från en mer öppen kommunikation under åren 2015-2016. Empirin resulterade även i en djupare, mer komplex och ökad kommunikation av polisens rekrytering under åren 2018-2019 mot bakgrund av rekryteringsmålet. Studien bidrar till en tydligare bild av polisens förändrade framställning mot bakgrund av ett organisationsmål som bidragit till att de vill skapa kontroll och intryck. Samtidigt som de genom framställningen på Instagram syftar till att uppnå underliggande aspekter och därmed vinna legitimitet och följare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)