Sökning: "unga omsorgsgivare"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden unga omsorgsgivare.

 1. 1. ”DET ÄR LÄTT ATT MAN KÄNNER SIG UTESLUTEN, FÖR JAG BOR ÄNDÅ HÄR” En kvalitativ studie om barns omsorgsgivande i relation till sina föräldrars familjehemsuppdrag och hur det erkänns av familjen och socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Wilson; David Sjöblom; [2021-05-31]
  Nyckelord :fostersyskon; unga omsorgsgivare; familjehem; erkännande; familjehemsföräldrarnas egna barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur familjehemsföräldrars egna barn i vuxen ålder ser på sitt omsorgsgivande inom ramen för familjehemsuppdraget. Vi vill även undersöka deras upplevelse av hur deras omsorgsgivande uppmärksammades och erkändes av andra. LÄS MER

 2. 2. Ombytta roller : En litteraturstudie om unga omsorgsgivare i invandrade familjer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Katarina Vlachos; [2017]
  Nyckelord :Next of kin; Young carers; Parentification; Immigrant; Foreign background; Ethnicity; Culture; Culturise; Knowledge; Power; Anhöriga; Unga omsorgsgivare; Parentifiering; Invandrare; Utländsk bakgrund; Etnicitet; Kultur; Kulturalisering; Kunskap; Makt;

  Sammanfattning : Att identifiera barn som omsorgsgivande anhöriga är ett nytt sätt att förstå barns verklighet, och kunskapen och medvetenheten om den här gruppen är fortfarande begränsad både i Sverige och i andra länder. Detta gäller i ännu högre grad för unga omsorgsgivare i invandrade familjer. LÄS MER

 3. 3. Barn som anhöriga och unga omsorgsgivare : Kvalitativ intervjustudie utifrån ett distriktssköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna-Sara Johansson; Alexandra Sundin; [2017]
  Nyckelord :distriktssköterska; fenomenografi; primärvård; stöd; ung omsorgsgivare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som lever med anhörig som lider av psykisk eller fysisk sjukdom eller annan funktionsnedsättning är en utsatt grupp som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Genom identifiering av barn som lever i dessa familjer kan stödinsatser sättas in. LÄS MER

 4. 4. De osynliga barnen : En kvalitativ studie om arbetet med unga omsorgsgivare utifrån professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helena Eklund; Sofia Nilsen; [2017]
  Nyckelord :unga omsorgsgivare; ansvar; delaktighet; omsorg; stöd;

  Sammanfattning : Young carers are a hidden group in the social society. Studies show that children who hasparents with an addiction problem and/or mental health issues, often take a bigresponsibility in the home which can lead to negative consequences through childrens life. LÄS MER

 5. 5. Att föräldra sin förälder? : en diskursanalys om omsorgsgivande och ansvarstagande barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Kihlgård; [2014]
  Nyckelord :young carers; discourse analysis; the National Board of Health and Welfare; social constructionism; social problems; unga omsorgsgivare; young carers; diskursanalys Socialstyrelsen; socialkonstruktionism; sociala problem;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barn som har en omsorgsgivande och ansvarstagande roll i förhållande till sina föräldrar skildras i svenska, statliga texter om barns utsatthet. Utgångspunkten är fenomenet och begreppet young carers/unga omsorgsgivaresom har fått stor uppmärksamhet i bland annat England och Australien, men knappt belysts alls i Sverige. LÄS MER