Sökning: "förståelse strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 746 uppsatser innehållade orden förståelse strategier.

 1. 1. Får jag också vara med? : En studie om hur flerspråkiga barn söker tillträde i den fria leken samt hur pedagoger agerar och beskriver sin roll i barnens lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sigrid Björnström; Sara Brinkhäll; [2018]
  Nyckelord :Kamratkultur; tillträdesstrategier; fri lek; flerspråkighet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier flerspråkiga barn i åldrarna tre till fem år använder för att få tillträde och samspela i den fria leken samt hur förskollärare och barnskötare agerar för att stötta flerspråkiga barn. En kvalitativ metod med etnografisk ansats samt Corsaros tillträdesstrategier har legat till grund för datainsamling och analys. LÄS MER

 2. 2. Internetfiltreringens påverkan på internationell business-to-business En kvalitativ studie om samverkan mellan svenska och kinesiska företag

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hannah Miklin; Frida Simonsson; [2017-09-05]
  Nyckelord :Internetfiltrering; Great Firewall of China; internationell B2B; B2B samverkan;

  Sammanfattning : Internet filtering occurs in a varying extent throughout the world and one of the mostpervasive exertion takes place in China. Internet filtering is the use of technological strategiesto limit the access and distribution of internet content. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Agneta Blomberg; [2017-08-15]
  Nyckelord :chef; organisering; flexibilitet; arbetshälsa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning Kunskapsintensiva branscher präglas av snabba omställningar och kräver ständig anpassning till ny teknologi. Det avspeglar sig i verksamheternas organisering av arbete och för den enskilde individen i påverkan på arbetsförhållanden och arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. Återvunna kläder, är det verkligen vettigt? – En kvalitativ studie om interna skillnader mellan klädföretag som väljer att arbeta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rabin Kianifar; Julia Wennberg; [2017-07-06]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbart företagande; cirkulär ekonomi; återvunna textilier; klädindustri;

  Sammanfattning : Problembakgrund Textilproduktion står inför en stor framtida utmaning, då dessförbrukning av råvaror orsakar hållbarhetsproblematik iekonomiska, sociala och miljömässiga termer. Fast fashion ochen billig produktion har förändrat produktions- ochkonsumtionsmönster av kläder, vilket har lett till omfattandekonsekvenser för miljön. LÄS MER

 5. 5. Juridiska, svenska eller mittemellan? En lexikalisk undersökning om juristers språk i rådgivning till icke-jurister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Birgitta Wiklund; [2017-06-26]
  Nyckelord :fackspråk; juridiskt fackspråk; juridiskt språk; mottagaranpassning; rådgivning; begriplighet;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Lena Rogström.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förståelse strategier.

Din email-adress: