Sökning: "individen i organisationen"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden individen i organisationen.

 1. 1. Upplevelser och effekter av kulturaktiviteter i arbetet beskrivet ur ett medarbetarperspektiv. : En kvalitativ studie kring upplevelser och effekter av kulturaktiviteter kopplat till arbetet som kontext.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lasse Magnell; [2017]
  Nyckelord :Culture activities related to work; social effects; effects from mere content of culture; valuable communication at work; time resources; Kulturaktiviteter i arbetet; sociala effekter av kultur; innehållsmässiga effekter av kultur; kommunikation.;

  Sammanfattning : I takt med ett allt hårdare klimat på arbetsmarknaden och ett ökat tryck på individen i arbetslivet har forskningen börjat titta närmare på positiva och hälsofrämjande effekter av kultur- och fritidsrelaterade effekter kopplat till arbetet. Föreliggande kvalitativa studie undersöker upplevelser och erfarenheter av kulturaktiviteter ur ett medarbetarperspektiv inom två större organisationer, samt försöker synliggöra effekter av kultur kopplat till arbetet både för individen och organisationen. LÄS MER

 2. 2. Det sitter i individen : En studie om organisationskultur på ett av Sveriges största akutsjukhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Agnes Fyrgård; Amanda Helm; Olivia Sjöqvist; [2017]
  Nyckelord :organizational culture; subculture; culture; hospital; professional bureaucracy; profession.; organisationskultur; subkultur; kultur; sjukhus; professionsbyråkrati; profession.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier uppfattar organisationskultur och med den förståelsen belysa vikten av hur sjukhus kan arbeta med organisationskultur för att kunna möta framtidens växande och åldrande befolkning.                                                   Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats som behandlar fenomenet organisationskultur. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är ju ändå främst forskare.” : – en etnografisk studie om organisationens identitet och den kollektiva gemenskapens betydelse för den sociala identiteten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evelina Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :social identitet; kollektiv identitet; organisationsidentitet; forskargemenskap; gränsdragning;

  Sammanfattning : I en föränderlig värld antar organisationer strategier för att överleva. En strategi är att ständigt förändras till sin omgivning via organisationsförändringar. Men samtidigt är vad man gör samt vem man gör något åt är en viktig del av den anställdas identifiering. LÄS MER

 4. 4. Ledningsmötets funktioner i en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Camilla Kårbø; [2017]
  Nyckelord :ledningsgrupper; offentlig sektor; meetings; management team och funktioner;

  Sammanfattning : Due to globalization and technical development, organizations continually need to change to be able to retain their competitive force. This highlights the need for formal management meetings to lead and develop the organization. LÄS MER

 5. 5. Big datas påverkan på beslutsfattande av kundsegment : - En fallstudie av organisationer inom resebranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Krusing; Leo Tiricke; [2017]
  Nyckelord :Marketing; big data; decision making; segmenting; the travel industry; Marknadsföring; big data; beslutsfattande; segmentering; resebranschen;

  Sammanfattning : Through an ever-increasing connectivity, the digital imprints left behind are opening new possibilities for organizations. Big data contains large amounts of consumer data and through analysis this data is transformed into information. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet individen i organisationen.

Din email-adress: