Sökning: "litteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet litteracitet.

 1. 1. Kartläggning i numeracitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Magdalena Åkesson; [2018-02-06]
  Nyckelord :kartläggning; numeracitet; visuell litteracitet; bildtolkning; mediering; kulturella redskap; nyanlända;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och diskutera kartläggningsmaterial och kartläggningsbild i numeracitet för nyanlända elever äldre än 9 år, samt kartläggares uppfattningar och erfarenheter av materialet och användningen av det. Metoden är kvalitativ och uppsatsen bygger på intervjuer med fem kartläggare, fyra observerade kartläggningssamtal samt analys av den kartläggningsbild somkartläggningssamtalen utgår ifrån. LÄS MER

 2. 2. Berättandets magi - En studie om det muntliga berättandet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Tegnér; [2018]
  Nyckelord :Berättande; handdocka; literacy; lärplatta; mediering; sociokulturellt; språklig miljö;

  Sammanfattning : Forskning visar att vi idag jämfört med för många år sedan inte längre använder oss av det muntliga berättandet. Det muntliga berättandet skapar många ingångsvägar till att lära sig lyssna, skriva, skapa förståelse, utveckla sin fantasi och göra oss till egna berättare. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskola och  i förskoleklass : En  studie om förskolelärares arbetsmetoder vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Monica Andreasson; [2018]
  Nyckelord :reading aloud; preeschool preeschool class koncentraton difficulties litteracy language development and pedagogy; Högläsning; förskola förskoleklass koncentrationssvårigheter litteracitet språkutveckling och pedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med studien är att skapa förståelse för förskollärares uppfattning och arbetsmetoder med högläsning i förskola och i förskoleklass för att bidra till att utveckla högläsning som ett pedagogiskt verktyg för barnets skriv- och språkutveckling i förskola och i förskoleklass. Det centrala i studien är vilken betydelse högläsning skapar för barn med eventuella koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Högläsningens språkliga samspel. En studie av samspelet mellan lärare, barn och bilderbok vid enskild litteraturläsning i förskolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Eliasson; [2017-12-07]
  Nyckelord :Early Childhood Literacy; litteracitet; högläsning; kommunikation; samspel; multimodal; upprepning; förskola; bilderbok;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka det språkliga, multimodala samspel som uppstod under upprepad enskild högläsning på en förskola. Studiedesignen var en videoobservationsstudie av enskild högläsning i förskolan, där 3 lärare och 6 barn medverkade vid sammanlagt 32 lästillfällen. LÄS MER

 5. 5. ”Ursäkta vad betyder fråga?” Formbaserad sfi-undervisning för vuxna med kort eller ingen utbildningsbakgrund

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Nina Begovic Jönsson; [2017-09-05]
  Nyckelord :kort utbildningsbakgrund; grundläggande litteracitet; muntlig undervisning; formbaserad språkundervisning; COLT-schema; ekologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har en kommunikationsetnografisk ansats med samtalsanalytiska inslag, med syftet att beskriva den interaktionspraxis som förekommer vid klassrumsinteraktion i undervisningen av vuxna andraspråksinlärare med ingen eller kort utbildningsbakgrund. Utifrån ett ekologiskt perspektiv på språk och lärande undersöker denna studie de lektionsaktiviteter som förekommer i undervisningen och den språkanvändning som dessa ger möjligheter till. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet litteracitet.

Din email-adress: