Sökning: "social konstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade orden social konstruktion.

 1. 1. Digital teknik och digital teknikanvändning : Diskursiva perspektiv på vårdnadshavares förhållanden, erfarenheter och förväntningar i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefine Bergdahl; Caroline Enberg; [2018]
  Nyckelord :Digital technology; Preschool; Social Constructionism; Guardians perspective; Digital teknik; Förskola; Socialkonstruktionism; Vårdnadshavares perspektiv;

  Sammanfattning : Studien utgick från vårdnadshavares konstruktioner av digital teknik och digital teknik­användning. Syftet med studien var att synliggöra hur vårdnadshavare konstruerar den digitala tekniken som omger dem och deras barn i vardagen samtidigt som de själva konstrueras av samhället. LÄS MER

 2. 2. Lekterapi - för barnens skull : En kvalitativ studie om hur lekterapeuter resonerar kring leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Alenius; Josefine Bernholtz; [2018]
  Nyckelord :Lekterapi; lek; lekterapeuter; sjukhus; kommunikation; samspel; socialkonstruktionismen; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Vår studie kommer ha sitt fokus på verksamheten på lekterapi där förskollärare och fritidspedagoger arbetar. Av den tidigare forskning vi tagit del av kan vi se att det finns forskning om hur leken används i förskolan men inte om hur den används på lekterapin. LÄS MER

 3. 3. ”Jag vill ha pedagogisk dokumentation, jag tycker det ger jättemycket” - En studie om pedagogers syn på pedagogisk dokumentation och barnens delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Fodor; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Medkonstruktör; Pedagogisk dokumentation; Social konstruktion; Subjekt;

  Sammanfattning : Krav ställs på pedagogisk dokumentation i förskolan från många olika håll där barnens delaktighet betonas. Skolverket (2012) har gett ut stödmaterial kring hur förskolor kan arbeta med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med förskolans läroplan. LÄS MER

 4. 4. Missbrukarna - en språklig konstruktion? : - En kritisk diskursanalys av domar avseende tvångsvård med stöd av LVM

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Angelica Johansson; Marina Banko; [2018]
  Nyckelord :Social construction; critical discourse analysis; power; compulsory care; drug addicts; Socialkonstruktivism; kritisk diskursanalys; makt; tvångsvård; missbrukare;

  Sammanfattning : This study aimed to analyze statements made by professional practitioners and clients in verdicts related to compulsory drug treatment. The statements were examined in order to illustrate their contribution to the social construction of drug addicts. The study also aimed to address the power professionals have over individuals with drug problems. LÄS MER

 5. 5. Kan trämaterialet DDW ersätta stål vid konstruktion av framtida gång- och cykel broar : Jämförelse utifrån LCC

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Emran Ashna; amir Dashti; [2018]
  Nyckelord :DDW; Delignified Densified Wood; DoU; Drift och underhåll; GC-bro; Gång och cykelbro; LCC; Livscykelkostnad; Trafikverket; TRV;

  Sammanfattning : I detta examensarbete behandlas en jämförelse mellan två olika material utifrån LCC för GC-broar. Dessa är stål och Delignified Densified Wood (DDW). Samhället är i behov av att utvecklas inom ett mer hållbart- och anpassad till klimatkraven. Detta innebär att det ställs krav på Trafikverket. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet social konstruktion.

Din email-adress: