Sökning: "Alan Pappiland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alan Pappiland.

  1. 1. Varför ska man lära sig matematik? En studie om elevers motivation och deras lärares syn på det

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Alan Pappiland; [2020-09-07]
    Nyckelord :motivation; matematik; Self-Determination Theory; SDT; Ryan; Deci;

    Sammanfattning : Denna studie ämnade att utforska vad mellanstadielärare anser motiverar elever till att lära sig ämnet matematik och hur elever i sin tur upplever sin motivation till att lära sig ämnet matematik. Frågeställningarna var följande: Hur upplever lärare elevers motivation i matematik och hur motiverar lärare elever i matematik?, Hur motiverade är elever i matematik och kommer elevernas motivation utifrån eller inifrån? Och hur väl stämmer lärares uppfattningar överens med elevers uppfattningar? Datainsamling skedde med enkäter i fyra klasser (två fjärdeklasser och två femteklasser), samt semistrukturerade intervjuer med fyra lärare på samma skola. LÄS MER