Sökning: "Deci"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet Deci.

 1. 1. Varför ska man lära sig matematik? En studie om elevers motivation och deras lärares syn på det

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alan Pappiland; [2020-09-07]
  Nyckelord :motivation; matematik; Self-Determination Theory; SDT; Ryan; Deci;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att utforska vad mellanstadielärare anser motiverar elever till att lära sig ämnet matematik och hur elever i sin tur upplever sin motivation till att lära sig ämnet matematik. Frågeställningarna var följande: Hur upplever lärare elevers motivation i matematik och hur motiverar lärare elever i matematik?, Hur motiverade är elever i matematik och kommer elevernas motivation utifrån eller inifrån? Och hur väl stämmer lärares uppfattningar överens med elevers uppfattningar? Datainsamling skedde med enkäter i fyra klasser (två fjärdeklasser och två femteklasser), samt semistrukturerade intervjuer med fyra lärare på samma skola. LÄS MER

 2. 2. "Den bästa dagen i veckan är när eleverna får komma till hunden." : En kvalitativ intervjustudie kring pedagogers uppfattning om läshundars effekter på lågstadieelevers motivation för läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lina Fransson; Tilda Nordenholm; [2020]
  Nyckelord :R.E.A.D-dog; reading motivation; motivation; effects; läshund; läsmotivation; motivation; effekter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om och hur pedagoger upplevde vilka effekter läshundar hade på elevers motivation för läsning i lågstadiet. Syftet var dessutom att ta reda på vilka sätt dessa pedagoger uppfattade effekterna. Läshundar ska hjälpa elever att utveckla sin läsning och bidra till elevers motivation till att läsa. LÄS MER

 3. 3. Det handlar om innanförskap - En kvalitativ studie av coachers möte med unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tairah Ahmad; [2020]
  Nyckelord :Karriärbeslut; Motivation; Självbestämmande; Unga vuxna; Utanförskap;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att studera hur coacherna i min studie förhåller sig till begreppet utanförskap, samt vilka färdigheter de använder sig av för att motivera unga vuxna som befinner i det som kallas för utanförskap. Jag använder mig av sociologiska och psykologiska teorier som presenterar Hodkinson & Sparkes karriärbesluts teori och Decis självbestämmandeteori. LÄS MER

 4. 4. Aspirationer i bankvärlden : En komparativ studie om motivationsfaktorer hos anställda inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Sandström; Daniel Nygårds; [2020]
  Nyckelord :SDT; Self-determination theory; Aspiration Index; motivation; motivationsfaktorer; bankanställd;

  Sammanfattning : I en bransch där krav från olika håll ställs på de anställda är det viktigt att som arbetsgivare veta hur de ska göra för att främja motivationen på arbetsplatsen. Bankanställda ska idag bl.a. LÄS MER

 5. 5. Att deltaga, eller icke deltaga, det är frågan : En undersökning om bakomliggande faktorer till årskurs 6-9 elevers icke deltagande i idrottsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Idrott; deltagande; motivation; självbestämmande;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att studera bakomliggande faktorer till varför elever väljer att inte deltaga i idrottsundervisningen, om det finns specifika problemområden och huruvida man kan se variationer utifrån årskurs och kön tolkat utifrån självbestämmandeteorin av Ryan och Deci. Undersökningen innefattade 140 respondenter i årskurs 6–9, från tre olika skolor i sydöstra Sverige. LÄS MER