Sökning: "Alexander Åkerström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Åkerström.

  1. 1. Kinesiska direktinvesteringar i Afrika

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Fredrika Karlsson; Alexander Åkerström; [2018-06-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This study examines how Chinese foreign direct investments (FDI) affect the social development in Sub-Saharan Africa (SSA). Social development is measured as human development index (HDI) and inequality-adjusted human development index (IHDI). The effects of FDI have been investigated in several studies during the years. LÄS MER