Sökning: "Ali Dallachi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ali Dallachi.

  1. 1. Elevers inflytande och delaktighet i rastverksamhet.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Ali Dallachi; Samira Shamon Melin; [2023-10-26]
    Nyckelord :Delaktighet; inflytande; rastverksamhet; barndomssociologin;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elevers inflytande och delaktighet i fritidshemmets rastverksamhet. Studien tar sin utgångspunkt i fritidslärares perspektiv i fritidshemmet. LÄS MER