Elevers inflytande och delaktighet i rastverksamhet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka elevers inflytande och delaktighet i fritidshemmets rastverksamhet. Studien tar sin utgångspunkt i fritidslärares perspektiv i fritidshemmet. Tillvägagångssättet som används är en kvalitativ intervju med sex verksamma fritidslärare i fritidshemmet från två olika skolor från förskoleklass till årskurs sex. I studien framkommer det att fritidslärarna utgår från barns perspektiv eftersom de bjuder in elever till inflytande och delaktighet, med utgångspunkt i fritidsrådet och samlingen. Resultatet i studien visar att båda skolorna ger elever förutsättningar att vara med och påverka i fritidshemmet. Slutsatserna som dras utifrån resultaten av intervjuerna påvisar att fritidslärare möjliggör för elever att få inflytande över rastverksamheten i fritidshemmet. Samtidigt finns det flera faktorer som påverkar hur mycket de kan vara med att utforma rasten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)