Sökning: "Amanda Evaldsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Evaldsson.

  1. 1. Upplevd delaktighet i vardagliga aktiviteter vid skiftarbete

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

    Författare :Elin Evaldsson; Amanda Börjesson; [2016]
    Nyckelord :Activity balance; Activities of daily living; Health; Occupational therapy; OGQ; Arbetsterapi; Aktivitetsbalans; Aktiviteter i det dagliga livet; GAP; Hälsa;

    Sammanfattning : Background: Shift work is performed in different times, often in evenings and during weekends. Shift worker’s physical health is affected in a negative way. Shift work contributes to reduced participation in everyday activities which in turn affects the quality of life and family life. LÄS MER