Sökning: "Andrae Ester"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andrae Ester.

 1. 1. Relationen mellan kartläggning och undervisning : Lärares uppfattningar om kartläggningen Hitta språkets påverkan på undervisning i fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ester Andrae; [2019]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; kartläggning; förskoleklass; grundskolans tidigare år; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore primary school teachers´ conceptions regarding the mapping material Hitta språket’s influence on phonological awareness instruction in Swedish language education. Therefor it was examined what obstacles and opportunities teachers consider this mapping material to have in practice. LÄS MER

 2. 2. Fonologisk medvetenhet som redskap för läsinlärning : Didaktiska implikationer och lärares kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andrae Ester; Caroline Wenström; [2018]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; läsinlärning; förskoleklass; grundskolans tidigare år; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Fonologisk medvetenhet är grundläggande för avkodning och därmed för läsinlärning. Lärare behöver kunskaper inom fonologisk medvetenhet samt hur undervisning ska utformas för att främja elevers fonologiska medvetenhet. LÄS MER