Sökning: "Ann-Marie Mannen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Marie Mannen.

  1. 1. En debatt om kollektivhus i det tidiga 1930-talet : Den gifta kvinnan möter moderniteten

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Forum för genusvetenskap och jämställdhet

    Författare :Ann-Marie Elmqvist; [2006]
    Nyckelord :Collective housing scheme debate; Kollektivhusdebatten;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om en debatt, som fördes i en brytningstid, då den gifta kvinnans rätt till yrkesarbete ifrågasattes. Ett funktionalistiskt förslag om kollektivhus, där hushållsarbetet och en del av barnavården skulle skötas av kollektivt anställd personal, avsåg att underlätta kvinnans yrkesarbete. LÄS MER