Sökning: "computer-aided teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden computer-aided teaching.

 1. 1. Undervisning inom ämnet CAD på gymnasiets teknikprogram : En studie baserad på intervjuer genomförda med lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Esa Ervasti; Stephen Mathew; [2022]
  Nyckelord :CAD; technological teaching; technology; knowledge; commands; procedures; strategic knowledge; Chester; construction; design; pedagogy; technical programme; CAD; teknikundervisning; teknik; kunskaper; kommandon; procedurer; kunskap om strategier; Chester; konstruktion; design; pedagogik; gymnasiet; teknikprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vad elever ges möjlighet att lära sig samt genom vilka läraraktiviteter sker kunskapsutvecklingen inom CAD (Computer-Aided-Design). Studien är baserad på en kvalitativ analys av intervjuer som genomförts med sju olika lärare som alla undervisar på gymnasiets teknikprogram i årskurserna 1 och 2. LÄS MER

 2. 2. Development of visualization functions in CALFEM for Python

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Andreas Åmand; [2022]
  Nyckelord :CALFEM; Python; Finite Elements; Visualization; VTK; Vedo; ParaView; MATLAB; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Visualizing results is an important part of Finite Element (FE) modeling. Many tools exist for visualizing these results, they are often part of complete software packages for FE analysis. These packages often rely on the user being familiar with FE analysis, making them unsuitable for use in teaching the FE Method. LÄS MER

 3. 3. Virtual Reality System for Learning Languages : Contextual Use of Computer-Aided Language Learning System

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Drofa Tomas; [2022]
  Nyckelord :learning languages; computer-aided language learning systems; virtual reality; learning acquisition; situated learning; IxD; knowledge acquisition;

  Sammanfattning : This master thesis focuses on an exploration of digital technologies and systems used for learning interaction, specifically learning of foreign languages (FLA) and second languages acquisition (SLA) and investigates the use of autonomy-based virtual environment systems for knowledge acquisition. The study describes an enhancement of multimodal language learning practices and deployment of teaching material in an autonomous setup operated by language students. LÄS MER

 4. 4. CALFEM Geometry Editor - Implementing an interactive geometry editor for CALFEM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Commercial finite element codes are designed with a wide variety of tools and options to suit the needs of many different applications. However, in a teaching setting this is not always desirable as the effort required to learn the software draws focus and time from the teaching of the theoretical concepts. LÄS MER

 5. 5. Rektorers arbete med kompetensutveckling av lärares erfarenhetsbaserade undervisning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Camilla Knifsund; [2020]
  Nyckelord :Experience-based teaching; Educational leader; Principal; Pupils experiences; Educational leadership; Competence development; Computer-aided mail interview; Phenomenographic approach; Sociocultural theory; Relational competence; Erfarenhetsbaserad undervisning; Pedagogisk ledare; Rektor; Elevers erfarenheter; Pedagogiskt ledarskap; Kompetensutveckling; Datorstödd mailintervju; Fenomenografisk ansats; Sociokulturell teori; Relationskompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur rektorer väljer att organisera kompetensutveckling för lärare gällande erfarenhetsbaserad undervisning. Min empiri är insamlad med hjälp av datorstödda mailintervjuer. I och med detta söker jag mönster i respondenternas olika svar utifrån en fenomenografisk ansats. LÄS MER