Sökning: "Anna Gunilla Lindqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Gunilla Lindqvist.

  1. 1. Lek och Lärande, barns och lärares uppfattning om lek

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Anna Graca; Karmela Vukancic; [2008]
    Nyckelord :fantasi; lek; lärande; undervisning; utveckling;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att belysa leken och dess betydelse för barns utveckling och lärandet. För att utföra detta arbete har vi använt oss av tidigare forskning såsom två kända teoretiker, Lev Vygotskij och Jean Piaget. Vi har även tagit hjälp av bl.a. LÄS MER