Sökning: "fantasi"

Visar resultat 1 - 5 av 632 uppsatser innehållade ordet fantasi.

 1. 1. Automatic 3D Segmentation in CT images of Congenital Heart Defects using Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Matilda Dahlström; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D segmentations of hearts with congenital heart defects are routinely used today. They are used to study hearts and to prepare before surgery which makes them an important part of patient care. The 3D segmentations are usually created manually, which is a time-consuming process. LÄS MER

 2. 2. “Högläsning lägger grunden till all fortsatt utveckling egentligen” : En inblick i pedagogers syn på högläsningens erbjudanden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cornelia Johansson; Sarah Söderberg; [2022]
  Nyckelord :högläsning; förskola; pedagoger; erbjudanden; affordance;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om ‘affordances’ (erbjudanden) genom högläsning där syftet är att få en inblick i hur pedagoger beskriver de erbjudanden som högläsningssituationer kan ge barnen. Förskolan har som uppdrag att ge barnen förutsättningar att genom högläsning få utveckla sitt språk. LÄS MER

 3. 3. Hur kan jag veta om jag aldrig har fått testa? : En kvalitativ studie kring pedagogers förhållningssätt till att motverka stereotypa könsmönster i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Naja Khoury; Jennifer Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; förskola; förhållningssätt; miljö; material; genus; könsroller; närvaro; begränsningar; dominerande diskurser; feministisk poststrukturalism. positionering; subjektskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie som handlar om hur pedagogers förhållningssätt till att motverka stereotypa könsmönster i förskolan ser ut. Syftet med studien är att undersöka vad pedagogerna i förskolan uppfattar blir viktigt i arbetet med miljö, material och förhållningssätt för att motverka stereotypa könsmönster i förskolan, samt vilka begränsningar pedagogerna uppfattar med det arbetet. LÄS MER

 4. 4. Barn har mycket mer fantasi än vad vuxna har. Fantasi är bra när man leker. : En kvalitativ studie om barns uppfattningar av vuxnas deltagande i fria leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Wallgren; [2022]
  Nyckelord :Förskola; fri lek; barnperspektiv; barns perspektiv; metakommunikation i leken; leksignal; lekram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om vilka uppfattningar förskolebarn har av vuxnas deltagande i fria leken. Studiens forskningsfrågor är: Vilka uppfattningar har förskolebarn om vuxnas deltagande i fria leken? Samt vad kan vuxna bidra med i fria leken enligt barn? Studiens metodologiska utgångspunkt är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Sex säljer! Sexualisering av kvinnan inom digital marknadskommunikation : En studie med modebranschens fast fashion-segment i fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Widjestam; Amanda Skoglund; Rebecka Enevoldson; [2022]
  Nyckelord :symbols for sex; sexualization of women; marketing communication; digital marketing communication; fast fashion; marketing culture; sexual messages; Symboler för sex; sexualisering av kvinnan; marknadskommunikation; digital marknadskommunikation; fast fashion; marknadsföringskultur; sexuella budskap;

  Sammanfattning : Sedan långt tillbaka i tiden har sexualisering använts inom marknadsföring som ett strategiskt verktyg för att öka och bibehålla konsumenters uppmärksamhet. Numera har digitaliseringen av marknadskommunikation lett till att konkurrensen om konsumenters uppmärksamhet är hårdare än någonsin. LÄS MER