Sökning: "Anna Warnholtz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Warnholtz.

  1. 1. Historiemedvetenhet och den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget i läromedel

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Meri Markovic; Anna Warnholtz; [2006]
    Nyckelord :neutralitetspolitiken; andra världskriget; permittenavtalet; historiemedvetenhet; permittentrafiken;

    Sammanfattning : SammanfattningVi har gjort en undersökning i hur läromedel från 1960- och 1990-talet har tagit upp och skildrat en specifik historisk händelse. Valet av händelse för vår undersökning blev neutralitetspolitiken som fördes i Sverige under andra världskriget. LÄS MER