Sökning: "Klara Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Klara Gustavsson.

 1. 1. ”Om man nu ska ta fritidshemmet på allvar”: En fallstudie om komplexiteten i att bedriva inkluderande fritidshemsundervisning för en flerspråkig elevgrupp.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niclas Gustavsson; Katja Sjösten Öding; [2019]
  Nyckelord :Dilemma; Flerspråkighet; fritidshem; Grupp; inkludering; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Statistik från Skolverket (2015) visar att var femte elev som går i svensk skola är berättigad modersmålsundervisning. Sverige är alltså ett land med många andraspråkstalare. Trots detta finns det ingen forskning som har berört att göra fritidshemsundervisning inkluderande i en flerspråkig elevgrupp. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieungdomars upplevelse av sömnvanor relaterat till aktiviteter i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Christoffer Gustavsson; Svensson Matildha; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; arbetsterapi; ungdomar; sömn;

  Sammanfattning : Att få tillräckligt med sömn är väsentligt för att klara av vardagen samt för att uppnå god hälsa. Det är viktigt att ha regelbundna sömnrutiner för att inte rubba dygnsrytmen. Det är även väsentligt att ha ett samspel mellan begreppen vanebildning, viljekraft och utförandekapacitet för att uppnå aktivitetsbalans. LÄS MER

 3. 3. Arbetet kring stödinsatser i svenska grundskolan : En kvalitativ studie av några lärares och rektorers erfarenheteroch uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Leonor Gustavsson Riveros; [2019]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; extra anpassningar; stödinsats; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Elever med behov av stöd har ökat de senaste åren. Som påföljd har det lett till att skolan som organisation måste ha ett väl fungerande system och rutiner för att få ett flöde i arbetsprocessen. Studien fokuserade på att se från både lärarens och rektorns perspektiv i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Mellan SoL och LVM : en kvalitativ studie om dilemman i arbetet med tvångslagstiftning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Klara Björkum; Marcus Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; socialkonstruktionism; socialsekreterare; dilemman; missbruksvård; tvångsvård; LVM; socialpedagogik; socialt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor som har en allvarlig missbruksproblematik kan komma att vårdas med hjälp av LVM-lagstiftningen, vilket är en tvångslagstiftning. Detta kan komma i konflikt med socialtjänstens andra uppdrag som bygger på frivillighet enligt SoL, vilket gör det angeläget att undersöka hur socialsekreterare uppfattar de dilemman som finns mellan tvång och frivillighet. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och kostmönster hos poliser i yttre tjänst i region syd : En kvantitativ kartläggningsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johanna Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Polis; Region syd; Fysisk aktivitet; kostmönster; fystimme; friskvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara fysisk aktiv är av stor vikt för att klara av polisyrkets olika påfrestningar. Det ligger även i samhällets och allmänhetens intresse att veta att poliserna klarar att utföra sitt arbete. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga polisens fysiska aktivitet samt deras kostmönster i region syd. LÄS MER