Sökning: "Anne-Marie Palm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne-Marie Palm.

  1. 1. Arbetsterapeutens roll vid demensutredningar

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

    Författare :Anne Marie Larsson; Linda Palm; [2010]
    Nyckelord :yrkesroll; arbetsterapi; demensutredning; kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutens roll vid demensutredningar. Inklusionskriterierna för deltagarna var yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter som arbetar med demensutredning. Deltagarna valdes genom ett ändamålsenligt urval och även ett snöbollurval tillämpades. LÄS MER