Sökning: "Arash Badeie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arash Badeie.

  1. 1. Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Arash Badeie; Morsal Sarwari; Sally Sincar; [2021]
    Nyckelord :Arbetsmiljö; byggarbetsplatsolyckor; säkerhetstänkande; arbetsmiljösäkerhet;

    Sammanfattning : Arbetstagare inom byggbranschen har dubbelt så hög risk att råka ut för olyckor i jämförelse med andra branscher. Säkerheten och arbetsmiljön har brister som måste åtgärdas för att uppnå ”nollvision” -målet så att ingen ska skadas eller dö på arbetsplatsen. LÄS MER