Sökning: "Biotechnology"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Biotechnology.

 1. 1. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sophia Mourath; [2019]
  Nyckelord :dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Sammanfattning : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. LÄS MER

 2. 2. Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Kristina Broberg; [2019]
  Nyckelord :Biotechnology; Wastewater treatment; Process modelling; Bioprocess technology; Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Simulation; Matlab; SuperPro Designer; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av Movesense för användning vid biomekaniska studier

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Sebastian Löfstrand; Jonas Fredén Lundvall; [2019]
  Nyckelord :Inertial Measurement Unit; Movesense; Sensor; Bluetooth; Generic attributes; Inertial Measurement Unit; Movesense; Sensor; Bluetooth; Generic attributes;

  Sammanfattning : Det finns ett behov av att kunna nyttja ett användarvänligt system för interaktion med kroppsnära sensorer vid undervisning och forskning vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid Kungliga Tekniska Högskolan. Ansvariga vid utbildningen har därför gett i uppdrag att utreda om ett specifikt sensorsystem, Movesense, kan utgöra grunden för ett användarvänligt verktyg för att kunna studera biomekaniska rörelser inom utbildning och forskning. LÄS MER

 4. 4. Fett i de kommunala avloppssystemen – matavfall på fel plats

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Lundgren; Hultqvist William; [2018]
  Nyckelord :fat; sewer; food waste; grease trap; biotechnology; food waste disposer; water and wastewater; fett; avlopp; matavfall; fettavskiljare; bioteknik; matavfallskvarn; VA;

  Sammanfattning : Tidigare undersökningar visar att fettproblematiken i de kommunala ledningsnäten är ökande. Fettet som hamnar i avloppen leder till drift- och underhållskostnader, men leder även till problem för att nå de lagar och regler som ställs på VA-huvudmännen. LÄS MER

 5. 5. Preparation and evaluation of arabinoxylan based prebiotics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Mohammad Abu Mursalin Sajib; [2018]
  Nyckelord :Arabinoxylan; Probiotics; Prebiotics; Food; Xylanase; Brewer s spent grain; Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Prebiotics are non-digestible carbohydrates that selectively stimulate the growth and activity of health promoting bacteria in the colon, resulting in homeostasis to the gut environment. It is considered to be the solution of many health-related diseases such as type-2 diabetes, cardiovascular disease and cancer. LÄS MER