Sökning: "Birgitta Olsson Bengtsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgitta Olsson Bengtsson.

  1. 1. Facebook som verktyg för relationsmarknadsföring - en fallstudie om resebranschens möjligheter att bygga relationer med sina kunder via Facebook

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Martina Lundin; Andrea Appelqvist; Josefin Bengtsson; [2011]
    Nyckelord :innovation; relationsmarknadsföring; relationsbyggande; tvåvägskommunikation; word of mouth; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Facebook som verktyg för relationsmarknadsföring - En fallstudie om resebranschens möjligheter att bygga relationer med sina kunder via Facebook. Seminariedatum: 2011-05-30 – 2011-05-31 Ämne/kurs: SMKK01 Examensarbete kandidatexamen, 15 högskolepoäng. LÄS MER