Sökning: "Carl Hempel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Hempel.

  1. 1. Styckmörderskan och styckmördaren : En jämförande textanalys om mediernas framställning av en kvinnlig och en manlig styckmördare

    M1-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Carl Hempel; Jonathan Bengtsson; [2018]
    Nyckelord :Aftonbladet; Dagens Nyheter; Diskursanalys; Genusteori. Gestaltningsteori;

    Sammanfattning : Studiens fokus ligger på att undersöka om det förekommer skillnader i hur svenska tidningar skildrat två gärningspersoner med olika könstillhörigheter utifrån ett genusperspektiv. För att ställa forskningsfrågan på sin spets är de valda gärningspersonerna dömda för ett av Sveriges grövsta brott, styckmord. LÄS MER