Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Trafiksäkerhet och trygghet på övergångsställen i Luleå centrum : Äldre fotgängares perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Catrin Vestman; [2016]
    Nyckelord :Post-Occupancy Evaluation POE ; Strada; Gåtur; Trafiksäkerhet; Övergångsställen;

    Sammanfattning : Luleå kommun (2008) har en vision om att år 2050 ska det dagliga livet gå att klara utan egen bil och det ska vara möjligt för alla att säkert ta sig fram kollektivt eller till fots. Samtidigt visar många studier på att fotgängare står för ca en tredjedel av alla som skadas i trafiken och är därmed den mest utsatta gruppen i trafiken (bland annat Öberg 2011 och Nilsson 1986). LÄS MER