Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Does chemomechanical caries removal affect restoration survival?

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

    Författare :Nicole Stolic; [2015]
    Nyckelord :Caries; Carisolv; Chemomechanical caries removal;

    Sammanfattning : SyfteDenna systematiska översiktsstudie gjordes i syfte att sammanställa randomiserade kontrollerade studier som jämför fyllningsöverlevnaden där kaviteten preparerats med Carisolv, borr och/eller hand exkavering. Studien gjordes också för att kunna användas till fortsatta studier inom området. LÄS MER