Sökning: "Chra Rashid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chra Rashid.

  1. 1. ”Det hör till lagens natur här i Sverige, bär du slöja så måste du bli bemött på ett visst sätt” - En kvalitativ studie om yrkesverksamma slöjbärande kvinnors upplevelser av bemötanden på arbetet.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Chiman Mamhussaini; Chra Rashid; [2020-09-28]
    Nyckelord :yrkesverksamma slöjbärande kvinnor; arbetsplats; bemötande; stigma; intersektionalitet;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur yrkesverksamma kvinnor som bär slöja upplever att de blir bemötta på arbetet och hur de hanterar negativt bemötande. I studien tillämpades en kvalitativ forskningsmetod, där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex yrkesverksamma slöjbärande kvinnor. LÄS MER