Sökning: "Daniel Uskali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Uskali.

  1. 1. Social hållbarhet – en kunskap för hela organisationen : En studie om utmaningar för att implementera social hållbarhet i Trafikförvaltningens bygg- och anläggningsprojekt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

    Författare :Karin Löwenberg; Daniel Uskali; [2017]
    Nyckelord :social sustainability; project; organization; communication; learning.; social hållbarhet; projekt; organisation; kommunikation; lärande.;

    Sammanfattning : Utvecklingen av företag och organisationers hållbarhetsarbete har de senaste årtiondena gått i snabb takt. Hållbarhetsaspekterna miljö och ekonomi har fått stort fokus medan arbetet med social hållbarhet inte har fått samma uppmärksamhet och utveckling. LÄS MER