Sökning: "Daniel Wickström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Wickström.

  1. 1. Elevers värderingar av föräldramedverkan i grundskolan. : En enkätundersökning

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Daniel Wickström; Roger Berg; [2006]
    Nyckelord :Föräldramedverkan; Föräldrainflytande;

    Sammanfattning : Abstract Parental participation is something that is included in school either we like it or not. Several studies have been done about this phenomena but not many of them have examined the pupils estimation about parental participation. LÄS MER