Sökning: "Föräldrainflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Föräldrainflytande.

 1. 1. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars syn på inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Berggren Quintino; Vanja Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; samverkansformer; förskola; föräldrainflytande.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra föräldrars syn på olika samverkansformer inom förskolan med fokus på föräldrainflytande. Ett kvalitativt angreppssätt har använts för att genomföra studien. LÄS MER

 3. 3. Litar de på min kompetens? : En bra dialog och lagom mycket föräldrainflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cecilia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :preschool; competence; relationship; collaboration; influence; communication; förskola; kompetens; relation; samarbete; inflytande; kommunikation;

  Sammanfattning : This essay is based on three self-experienced stories that shares the problem of parents showing a lack of trust in my experience and competence (as a teacher). The first story highlights how the parents have opinions regarding what outdoor clothes a child is wearing just by seeing a photo in the preschools blog. LÄS MER

 4. 4. Samverkansformer och inflytande – vad tycker föräldrar? : En kvantitativ studie om föräldrars uppfattning om förskolans arbete med samverkan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anders Bergdahl; [2018]
  Nyckelord :Föräldrar; föräldraperspektiv; samverkan; samverkansformer; föräldrainflytande.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur föräldrar uppfattar förskollärares arbete med samverkan på en förskola. Studiens datainsamling utgick ifrån den kvantitativa metoden med enkäter. Teoretiskt grundar sig studie i ett sociokulturellt perspektiv med kommunikationen mellan förälder och förskollärare som centralt. LÄS MER

 5. 5. Anpassas inskolningen efter barns och vårdnadshavares behov? En studie om hur pedagoger skapar en trygg inskolningsmiljö utifrån barns och vårdnadshavares förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Almedina Buzgovic; Caroline Tornhagen; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; barn; föräldrasamverkan; inskolning; pedagoger; trygg bas;

  Sammanfattning : Först vill vi tacka pedagogerna och förskolorna som har medverkat i vår studie. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete. Vi har kunnat dela erfarenheter och idéer med varandra under arbetets gång, men även stöttat och kompletterat varandra. LÄS MER