Sökning: "Daniella Hilding"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniella Hilding.

  1. 1. Synen på manligt och kvinnligt ledarskap : Ur ett manligt och kvinnligt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Daniella Hilding; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The study is quantitative and is about working men and women’s view of male and female leadership. The intention of the study is to see if the men and women have a different perception of male and female leadership and also if they have different personality types. LÄS MER