Sökning: "Donia Shalabi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Donia Shalabi.

  1. 1. Ett fredat rum – icke-publicerade författares upplevelser av skrivandets psykologiska betydelse

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Donia Shalabi; [2019-03-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sammanfattning. Syftet med studien var att bland icke-publicerade författareutforska det skrivande rummet och dess psykologiska betydelse för derasinre värld. Sex deltagare rekryterades och två semistrukturerade intervjuergenomfördes med varje person, vartefter materialet bearbetades genom entolkande fenomenologisk analys (IPA). LÄS MER