Sökning: "Edith Jakobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edith Jakobsson.

  1. 1. Upplysningskvalitet vid nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 punkt 134 –En kvalitativ studie av upplysningskvalitet i årsredovisningar från år 2007 och år 2017

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Malin Andersson; Edith Jakobsson; [2018-06-26]
    Nyckelord :Upplysningskvalitet; Goodwill; Nedskrivningsprövning; IAS 36; årsredovisning;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: En omdebatterad post inom redovisning är goodwill då den saknarfysisk substans och rymmer mycket osäkerhet. Koncerner som upprättar årsredovisning ienlighet med IFRS ska årligen nedskrivningspröva denna post. LÄS MER