Sökning: "Elias Eliassi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Eliassi.

  1. 1. Flerspråkiga elevers språkutveckling. : En studie om lärares syn på elevers flerspråkighet och lärande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

    Författare :Elias Eliassi; [2022]
    Nyckelord :Multilingualism; language and knowledge; the importance of the Swedish language and the importance of the first language.; Flerspråkighet; språk och kunskap; svenska språkets betydelse och förstaspråkets betydelse.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lågstadielärares attityder till elevers flerspråkighet som en resurs i elevernas språk- och kunskapsutveckling genom att besvara frågor om hur lågstadielärare ser på svenska språkets och förstaspråkets betydelse för de flerspråkiga elevernas lärande. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språket ses som både mål och medel för lärande och där elevernas modersmål ses som resurs för tänkande och lärande. LÄS MER