Sökning: "Sari Roponen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sari Roponen.

  1. 1. Förskollärarnas och barnens uppfattningar om lärande och kunskaper i förskolor med utomhuspedagogisk profil

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Sari Roponen; [2012]
    Nyckelord :förskola; kunskaper; lärande; utomhuspedagogik;

    Sammanfattning : Sju förskolor med utomhuspedagogisk profil undersöktes i denna studie. Genom kvalitativa intervjuer med totalt 6 förskollärare och 22 barn kartlades hur förskollärare och barn i utomhuspedagogiska förskolor uppfattar lärande och kunskapsskapande. LÄS MER