Sökning: "Elin Anrep-nordin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Anrep-nordin.

  1. 1. Bedömning av funktionell förståelighet hos barnnormering och validering av Intelligibility in Context Scale på svenska

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Elin Anrep-Nordin; Helena Emanuelsson; [2020-11-20]
    Nyckelord :Förståelighet; barn; kommunikation; Intelligibility in context scale ICS ; tal- och språkstörning; Intelligibility; children; communication; Intelligibility in context scale ICS ; Speech sound disorder SSD ;

    Sammanfattning : Föreliggande studies syfte var att normera och validera den svenska versionen av skattningsformuläret “Intelligibility in context scale” (ICS), som är ett material för att bedöma hur förståeligt ett barn är i olika sammanhang. Deltagarmaterialet (samtyckesblankett, ICS-formulär, frågeformulär) distribuerades till vårdnadshavare via förskolor och skolor. LÄS MER