Sökning: "Elin Jansfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Jansfors.

  1. 1. Åtta länders väg till kvalificerad revisor : - hur bör Sveriges system förändras?

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elin Jansfors; Hanna Stenström; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Tanken med uppsatsen är att undersöka hur vägen till att bli valificerad revisor ser ut i åtta europeiska länder genom en kartläggning av ländernas revisorsnivåer, utbildningskrav, examination och dess innehåll, samt andelen godkända. Kartläggningen sker för att kunna se likheter och skillnader mellan Sverige och de andra länderna, samt för att kunna dra slutsatser om hur vi anser att Sveriges system eventuellt bör förändras. LÄS MER